Advokat Mirsad Tatarević

meni

Zastupanje pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine

Advokatska kancelarija vrši izradu apelacija zbog povreda prava zagarantovanih Ustavom Bosne i Hercegovine i Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je, odlučujući o apelaciji apelanta Zorana Vukojevića zastupanog od strane Advokatske kancelarije Tatarević, u predmetu broj AP-969/04, donio Odluku kojim se usvaja apelacija i utvrđuje povreda prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Odluka Ustavnog suda BiH broj AP-969/04

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je, odlučujući o apelaciji broj AP-3986/14 Đemile Krupić, Bahre Kulenović, Zlate Mesić, Ramize Velić i Sejfe Velića zastupanih od strane Advokatske kancelarije Tatarević, u predmetu broj AP-3706/12 (pod navedenim brojem spojene apelacije više apelanata), donio Odluku kojim se usvajaju apelacije i utvrđuje povreda prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, kao i prava na imovinu iz člana II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Odluka Ustavnog suda BiH broj AP-3986/14