Advokat Mirsad Tatarević

meni

Privredno pravo

Advokat Mirsad Tatarević je prije otvaranja Advokatske kancelarije stekao dvadesetogodišnje radno iskustvo u privredi, tako da se specijalizovao za izradu svih vrsta ugovora u privredi i za zastupanje u privrednim sporovima pred sudovima na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine.

Advokatska kancelarija Tatarević je specijalizovana za oblast privrednog prava. Naš cilj je da klijentima pružimo kvalitetnu i brzu uslugu i na taj način damo svoj doprinos u unaprijeđenju poslovanja naših klijenata.


Naše usluge su širokog spektra i odnose se na pravno savjetovanje i podršku u svim aspektima poslovanja, a obuhvataju:

 • Pregled i razmatranje spisa i davanje usmenih i pismenih pravnih savjeta i mišljenja vezanih za predmet za koji se advokatska kancelarija angažuje
 • Zastupanje klijenata u privrednim sporovima koje obuhvata zastupanje u prvostepenom postupku, drugostepenom postupku i postupku po vanrednim pravnim lijekovima
 • Zastupanje klijenata u stečajnom postupku i svim postupcima koji su vezani ili proističu iz postupka stečaja
 • Zastupanje klijenata – pravnih lica i ovlašćenih lica u postupcima privrednih prestupa i prekršaja
 • Zastupanje pravnih lica u svim upravnim postupcima koji se odnose na poresko poslovanje (poreski postupci)
 • Zastupanje u svim izvršnim postupcima
 • Registracija privrednih društava i izrada opštih akata i izrada odluka o osnivanju ili ugovora o osnivanju svih oblika privrednih društava (dioničkih društava, društava sa ograničenom odgovornošću i dr.)
 • Izrada odluka ili ugovora o promjeni naziva privrednog društva, o promjeni sjedišta privrednog društva, o dopunama djelatnosti privrednog društva, o promjeni lica ovlaštenog za zastupanje privrednog društva, o povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala društva i dr.
 • Prijava za upis privrednog društva u sudski registar
 • Savjetovanja u vezi sa mogućnostima upravljanja kompanijama, restrukturiranjem, statusnim promjenama, preuzimanjem kapitala, imovine ili biznisa, zatim izrade detaljnih pravnih analiza pa sve do postupka likvidacije kompanija
 • Sve ostale radnje, u skladu sa zakonom, neophodne i potrebne za uspjeh naše stranke u sporu
 • Usluge iz oblasti privrednog ugovornog prava