Advokat Mirsad Tatarević

meni

Građansko pravo

Iz oblasti građanskog prava Advokatska kancelarija Tatarević vrši poslove zastupanja i davanja savjetodavnih pravnih mišljenja našim klijentima u sudskim, vansudskim, arbitražnim postupcima građanskog prava, a posebno is sljedećih oblasti:

  • usluge sastavljanja ugovora iz svih oblasti građanskog prava (imenovani/neimenovani ugovori koji su dozvoljeni pravnim poretkom i važećim propisima kako na području Bosne i Hercegovine tako i u međunarodnim poslovanjima).
  • Pravno savjetovanje iz oblasti stvarnog prava, kao i zastupanje u svim postupcima radi zaštite prava svojine, državine, ugovorenih prava i sl.
  • Naknada materijalne i nematerijalne štete koje su nastupile kao posljedica povređivanja, u svim aspektima dešavanja (povrede u vezi saobraćajnih nezgoda, povrede na radu i u vezi sa radom i sl.), naknade štete zbog smrti bliskog lica, povrede časti i ugleda, povreda ličnih sloboda i slobode govora, kao i naknade štete zbog povrede autorskih prava i prava intelektualne svojine u globalu.

Izrada obligacionih ugovora: ugovor o prodaji; ugovor o razmjeni; ugovor o zajmu; ugovor o darovanju; ugovor o zakupu; ugovor o posluzi; ugovor o djelu; ugovor o građenju; ugovor o ortaštvu/partnerstvu; ugovor o prijevozu; ugovor o ostavi; ugovor o uskladištenju; ugovor o nalogu; ugovor o komisionu; ugovor o trgovinskom zastupanju; ugovor o posredovanju; ugovor o otpremu (špedicija); ugovor o kontroli robe i usluga; ugovor o angažiranju ugostiteljskih kapaciteta (ugovor o alotmanu); ugovor o zalogu; ugovor o upućivanju (asignacija) i drugih vrsta ugovora.