Advokat Mirsad Tatarević

meni

Usluge

Djelatnost Advokatske kancelarije Tatarević obuhvata:

  • Davanje pravnih savjeta
  • Sastavljanje različitih podnesaka (zahtjevi, tužbe, predstavke, molbe, žalbe i dr.)
  • Sastavljanje raznih isprava (ugovori i dr.)
  • Zastupanje stranaka u svim parničnim, upravnim i ostalim postupcima pred svim redovnim i drugim sudovima, drugim državnim organima, arbitražama, te pravnim osobama
  • Odbranu i zastupanje okrivljenog u krivičnom, prekršajnom i drugim postupcima u kojima se odlučuje o odgovornosti fizičkih i pravnih osoba i
  • Pružanje i drugih oblika pravne pomoći fizičkim i pravnim osobama kako bi se zaštitili njihova prava i interesi.

Advokatska kancelarija Tatarević se fokusira na kvalitet usluga i profesionalan pristup kako prema pojedincima, tako i prema grupama korisnika. Strategija razvoja ogleda se u stalnom praćenju inovacija i poboljšanja u ovoj oblasti kako bi odgovorila na posebne i specifične zahtjeve klijenata.

Prioritet rada je saradnja sa pravnim službama, advokatskim komorama i velikim brojem klijenata kroz najviši kvalitet usluga iz sljedećih oblasti prava: