Advokat Mirsad Tatarević

meni

Pravda je stalna i trajna volja svakome dati pravo koje mu pripada.

Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum quique tribuendi.

Advokatska kancelarija Tatarević se u granicama zakona, a u skladu sa ustavnim načelima, moralom društva i načelima i principima akata Advokatske komore Federacije Bosne i Hercegovine i osnovama Kodeksa advokatske etike advokata Federacije Bosne i Hercegovine, dosljedno bori za vladavinu prava kroz ostvarivanje i zaštitu prava, obaveza i pravnih interesa, kao i sloboda građana koje brani i zastupa.


Advokatska kancelarija Tatarević se fokusira na kvalitet usluga i profesionalan pristup kako prema pojedincima, tako i prema grupama korisnika. Strategija razvoja ogleda se u stalnom praćenju inovacija i poboljšanja u ovoj oblasti kako bi odgovorila na posebne i specifične zahtjeve klijenata.

Prioritet rada je saradnja sa pravnim službama, advokatskim komorama i velikim brojem klijenata kroz najviši kvalitet usluga iz sljedećih oblasti prava: